Banka Sınavlarında Çıkmış Soruları Nasıl Bulurum?

Banka sınav soruları geçtiğimiz yıllarda bankalar sınavlarını tamamladıktan sonra yayımlanmaktaydı fakat son 5 yıl içerisinde sorular yayımlanmamaya ve gizli tutulmaya başlandı. Bunun sebebi olarak da adayların gerekli çalışmayı ve özveriyi göstermemesi ile kopya sınavlar yapılması olarak gösterildi.

Birkaç yıl öncesine kadar yine bankalar ortak bir sınav üzerinden ilerlemekteydi fakat bu sistemde değişti ve her banka kendi sınavını hazırlamaya başladı. Bu nedenle belli bir sınav sorusundan ya da sınav türünden bahsetmek de zorlaştı. Sınav soruları özgün olmakla birlikte her yıl içerik, soru sayısı, konu dağılımı ve değerlendirme açısından da değişkenlik göstermeye başladı.

Banka sınavlarına yönelik çıkmış soruları bulmak dolayısıyla imkansız bir hale gelmiş olsa da sınavdan çıkan ve aklına hangi soruların sorulduğunu hatırlayan adaylar, çıkmış sorularla ilgili olarak diğer adaylara yönelik bilgilendirmeler yapmaktadır. Bu sayede sınava yönelik hazırlık yapan adayların da bilgilenmesi sağlanmaktadır.

Banka Sınav Soruları ve Konu Dağılımı

Banka sınavları için hazırlık yapan adayların, banka tarafından yapılacak olan sınavda konu dağılımını, soru sayısını, sınavın hangi bölümlerden oluşacağını, sınav süresini ve yapılacak olan sınav türleriyle ilgili olarak bilgi sahibi olması gerekir. Bununla birlikte aday, sınavına gireceği kurum hakkında ön araştırma yapmalı ve daha önceki çıkmış sınav sorularına dair çeşitli kaynaklar tespit etmelidir.

Genel olarak Türkiye’deki bankalar sınavlarını üç ana bölüm üzerinden oluşturmaktadır ve bu bölümler de kendi içerisinde bölümlere ayrılabilmektedir. “Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi” olarak ayrılan temel bölümler de örneğin Genel Yetenek Testi, “Genel Yetenek I ve Genel Yetenek II” şeklinde bölümlendirilmektedir.

Müfettiş, Müfettiş Yardımcılığı, Uzmanlık, Management Trainee, Genel Müdür ve Müdür Yardımcısı sınavlarında ve yurt dışı kariyer imkanlarından faydalanmak isteyen adaylara yönelik yapılan sınavlarda ek olarak “Yabancı Dil Bilgisi Sınavı” gerçekleştirilmektedir. Banka kurum içi sınavı olarak da gerçekleştirilen bu sınava katılım sağlamak adayın tercihine bırakılmıştır. Bu sınav yerine aday TOEFL, YDS, PTE ve IELTS sınavlarına da giriş yapabilmektedir.

Alan Bilgisi sınavı olarak adlandırılan bölümde adayın mezun olduğu bölümle ve bankacılıkla ilgili sınav soruları yer almaktadır. Bazı bankalar içerisine Mühendis ve Hukuk fakültesi öğrencileri de alınmaktadır. Bu doğrultuda Alan Bilgisi sınavı, bireyin hangi bölümden mezun olduğuna bakılarak hazırlanmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinden mezun olan aday ile Mühendislik Fakültesi’nden mezun olan adayın sınavı bu nedenle farklılık göstermektedir.

Banka sınavları konu dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

 • HUKUK – Ayni Haklar, Elbirliği Mülkiyeti, A.Ş. Yönetim Kurulu, Butlan, Müteselsil Sorumluluk, Rekabet Davası, Limited Şirket, İhtiyati Haciz, A.Ş.’de Pay Devri, Kambiyo Senetleri, Genel Hukuk, Medeni Hukuk, Borçlar hukuku, İcra İflas hukuku, Kıymetli Evrak
 • İKTİSAT – IS-LM Eğrisi, Monetarist Para Politikası, Toplam Talep ve Toplam Arz Teorisi, Ortodoks Politika, Monetaristler Gelir Dağılımı, Toplam Talep Yetersizliği, Marshall-Lerner Teorisi, Monopol, Likidite Tuzağı, Ücret-Fiyat Teorisi, Eş Ürün Eğrisi, Dış Denge, Marjinal Gelir, Tam Rekabet Piyasası, Üretici Dengesi, Tüketici Dengesi, Oligopol Üretim ve Piyasalar, Pigou Teorisi
 • MALİYE – Erdemli Mal, Peacock-Wiseman Teorisi, Sıçrama Tezi (Wagner), Otomatik Stabilizatör, Parafiskal Gelirler, Spesifik Vergi, Marjinal Vergi Oranı, Teşebbüs Gelir
 • MUHASEBE – Genel Muhasebe, Mali Analiz
 • Türkçe: Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Anlatım Bozukluğu, Sözel Mantık
 • Matematik: Sayısal Mantık ağırlıklı, KPSS Matematik konuları
 • Tarih: İnkılap Tarihi
 • Vatandaşlık: Yasama, Yürütme, Yargı, Temel Hak ve Hürriyetler
 • Coğrafya: Ekonomik Coğrafya, Bölgeler Coğrafyası

Banka Çıkmış Sınav Soru Örnekleri

Her ne kadar sorular paylaşılmasa da banka çıkmış sınav örnekleri bulunmaktadır. Bu sorulardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Banka Klasik Sınav Sorusu Örnekleri:
 1. Geniş ve dar anlamda kamu harcamasını açıklayınız.
 2. Kurumlar Vergisi Mükellefleri kimdir? Kurumlar Vergisi Mükelleflerini açıklayınız.
 3. Muafiyet ve İstisna nedir? Aralarındaki farkı açıklayınız.
 4. Zilyetlik nedir? Unsurları nelerdir? Zilyetliğin korunmasındaki zilyetlik davaları nelerdir?
 5. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeyi açıklayınız. Taraflardan hangisi öncelikle olarak korunmaktadır? Açıklayınız.
 6. Para politikası araçları nelerdir? Etkilerini açıklayınız.
 7. Merkez Bankasından borçlanılır ise sonuç ne olur?
 8. İç piyasadan borçlanılır ise sonuç ne olur?
 9. Kalkınma politikası nedir? Amacı nelerdir?
 10. Para politikası araçları ile para miktarının nasıl kontrol edildiğini ve her bir aracın ilk etkisinin ne şekilde ortaya çıktığını anlatınız.
 • Banka Çoktan Seçmeli Sınav Sorusu Örnekleri:
 1. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk dallarından biri değildir?
  A) Borçlar Hukuku
  B) İş Hukuku
  C) İdare Hukuku
  D) Anayasa Hukuku
  E) Vergi Hukuku
 2. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesini açıklar?
  A) Din ve devlet işlerini ayıran devlet
  B) Irk, din, dil ayrımı yapılmayan devlet
  C) Hukuka dayalı devlet
  D) Egemenliğin halkta olduğu devlet
  E) Hiçbiri
 3. Anayasamıza göre yasama yetkisi kimindir?
  A) TBMM’nin
  B) Bakanlar Kurulu’nun
  C) Danıştay’ın
  D) Mahkemelerin
  E) Cumhurbaşkanı
 4. Bakanlar, kim tarafından seçilir?
  A) Milletvekilleri tarafından
  B) Yargıtay tarafından
  C) Cumhurbaşkanı tarafından
  D) Bakanlar Kurulu tarafından
  E) Başbakan tarafından
 5. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Hukuku’nun ilkelerinden biridir?
  A) İyi niyet ilkesi
  B) Kusursuz sorumluluk ilkesi
  C) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
  D) İlliyet ilkesi
  E) Hiçbiri
 6. Suçun maddi unsuruna ne ad verilir?
  A) Kusurluluk
  B) Tipiklik
  C) Zarar
  D) Hareket
  E) Netice
 • Banka Yabancı Dil Sınav Soru Örnekleri:

Cümledeki boşluğu doğru şekilde tamamlayan kelimeyi veya ifadeyi bulunuz.

 1. A professor of psychology recently studied ……… some very good students often fail exams.
  A)what B)which C) that D) atthough E) why
 2. lt was stated that many students fall exams ……… they become extremely nervous and cannot think loglcally.
  A)but B)therefore C) so that D) because E) although
 3. Extremely nervous students forget everything ……… they have studied.
  A)if B)when C) which D) how E) what
 4. lt was also raported that ……. a student feels before she takes a test is important.
  A)how B)why C) which D) that E) what
 5. ……. was told to extremely nervous students is to breathe deeply and to get rid of negative thinking.
  A)When B)That C) Why D) it E) What
 6. If students follow soma simple things, it is certain …………… many unusually nervous students can perform better in test situations.
  A)which B)how C) that D) what E) whether

Adaylar aynı zamanda banka çıkmış sınav soruları ve çözümleriyle ilgili olarak kaynak kitap alımı yapabilir. Kaynak kitap seçimi konusunda da mutlaka dikkatli olunmalıdır. Kaynak kitaptan verimli bir çalışma elde edilebilmesi için kitabın içeriğine dikkat edilmelidir. Konu dağılımının yetersiz olduğu, soru sayısının az olduğu, içerisinde deneme sınavlarının bulunmadığı ve konu anlatımı ile soru çözümlerinin yer almadığı kitaplar tercih edilmemelidir. Yabancı dil ve alan bilgisi sınavları için de özel kaynak kitaplar tercih edilmelidir. Yabancı dil sınavı için tercih edilecek olan kaynak kitabın TOEFL ve YDS sınav içeriğine uygun olması yeterlidir. Genel Yetenek ve Genel Kültür soruları için de KPSS soruları çözülmelidir.

Kapalı