Banka Sınavlarında Çıkmış 40 Soru

Banka Sınavlarında Çıkmış SorularBanka sınavları için hazırlık yapan adayların mutlaka geçmiş yıllara ait çıkmış soruları incelemesi gerekir.

Bu soruları çözmek, sınav hazırlığı açısından bankaların soru tiplerini öğrenmek ve soru modellerini görmek açısından önemlidir. Bizlerde sizler için banka sınavlarında çıkmış 40 soru hakkında bir inceleme yaptık.

İşte banka sınavlarında çıkmış sorular içinde top 40 soru ve cevapları!

(Soruların cevapları yazımızın sonunda yer almaktadır.)

Banka Sınavlarında Çıkmış Sorular

Berfin, oğlu İbrahim’i yanına alarak balık tutmak için denize açılmışlar ve fırtınaya yakalanmışlardır. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen kendilerinden haber alınamamıştır. Bu durumun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birlikte ölüm karinesi
B) Tehlike karinesi
C) Kesinlik karinesi
D) Gaiplik
E) Ölüm karinesi

Ticaret unvanının tecili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her tacir, ticari işletmenin açıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.
B) Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.
C) Tacir, hükmi şahıs ise ünvanla birlikte, onun namına imzaya selahiyetli kimselerin imzalan da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir.
D) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi memleket kanunlarının ticaret unvanı hakkındaki hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur.
E) Sicil memurunun istemesi halinde tescil ilan olunur.

Sözleşmelerde imza ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Borç altına giren kimsenin el yazısı ile atılmalıdır.
B) Metinde yapılan ilave ve çıkıntılar aynca imza edilmelidir.
C) Metin yazılmadan önce, tamamen veya kısmen boş kağıda atılmış ise geçersizdir.
D) Bütün metnin benimsendiğini gösterecek şekilde, metnin altına atılmalıdır.
E) İmza edecek olan kimse, okuma yazma bilmiyorsa, usulen tasdik edilmiş ve el ile yapılmış işaret koymak zorundadır.

Sınırlı ehliyetsiz bir kimsenin yasal temsilcisinden, önceden izin almaksızın yaptığı bir borçlandırıcı işlem aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisine tabidir?

A) Kısmi hükümsüzlük
B) Askıda hükümsüzlük
C) İptal edilebilirlik
D) Kesin hükümsüzlük
E) Yokluk

Borçlar Kanunu’na göre, karşılıklı taahhütleri havi olan bir akitte iki taranan biri mütemerrit olduğu takdirde, diğeri borcun ifa edilmesi için münasip bir mehil tayin veya münasip bir mehilin tayinini hakimden isteyebilir. Ancak, bazı hallerde bir mehil tayinine lüzum yoktur. Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden biri değildir?

A) Borçlunun hal ve vaziyetinden bu tedbirin yararsız olacağı anlaşılırsa
B) Borçlunun temerrüdü sonucu olarak borcun ifası alacaklı için yararsız kalmış ise
C) Akdin hükümlerine göre borcun belirlenen bir zamanda ifası gerekiyorsa
D) Akdin hükümlerine göre borcun belirli bir süre içinde ifası gerekiyorsa
E) Borca kefil olan kişi ödeme güçlüğü içine düşmüş ise

lt was also raported that ……. a student feels before she takes a test is important.

A) how
B) why
C) which
D) that
E) what

……. was told to extremely nervous students is to breathe deeply and to get rid of negative thinking.

A) When
B) That
C) Why
D) it
E) What

If students follow soma simple things, it is certain …………… many unusually nervous students can perform better in test situations.

A) which
B) how
C) that
D) what
E) whether

Merkez Bankası önümüzdeki yıl da dalgalı kur rejimini uygulamaya devam edecektir.

A) lt is in the best interest of Central Bank to implement the floating exchange rate regime in the upcoming year.
B) Central Bank wilI continue to implement the floating exchange rate regime in the upcoming year.
C) For the upcoming year Central Bank willI follow the policy of the floating exchange rate regime.
D) The floating exchange rate regime will be implemented by the Central Bank in the upcoming year.
E) Central Bank has decided to implement the floating exchange rate regime in the upcoming year.

Kamu mali yönetimi, hükümetin istikrar programının anahtarıdır.

A) Fiscal management is the key to the govemment’s stabilization program.
B) What is the key to the govemment’s stabilization program is the fiscal management.
C) Fiscal management and stabilization programs are govemment’s key to success.
D) Fiscal management and govemment’s stabilization are the keys to economic success.
E) lt is the govemment’s key to manage public fiscal policies.

Siyasi partileri demokrasinin vazgeçilmez bir öğesi olarak alan ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1876 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

Türkiye’de çok partili hayatın sürdürülmesini önleyen ve demokratikleşmeyi geciktiren olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Menemen olayı
B) Şeyh Said isyanı
C) Koçkiri isyanı
D) 31 Mart olayı
E) Dersim isyanı

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında yer almaz?

A) Cumhurbaşkanının Başbakanlığa, Meclis içinden ve dışından uygun göreceği kişiyi ataması
B) Bakanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasından başbakanca seçilmesi
C) Bakanlar Kurulu’nun programını, kuruluşundan en geç bir hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunması ve güvenoyuna başvurması
D) Başbakanı gerek görürse görev sırasında da Türkiye Büyük Millet Meclisinden güvenoyu isteyebilmesi
E) Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevlerinin kanunla düzenlenmesi

Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

A) Vergi daireleri
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Devlet Denetleme Kurulu
E) Maliye Bakanlığı

Cumhurbaşkanının aşağıdaki görev ve yetkilerinden hangisi “yargı” ile ilgili değildir?

A) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
B) Askeri Yargıtay üyelerini seçmek
C) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
D) Kanunları tekrar görüşmek üzere TBMM’ye geri göndermek
E) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Sütü süzdükten sonra iyice kaynatmalısın.
B) Çocuğun gözlerinden zeka fışkırıyordu.
C) Bu kadar saf olabilmene şaşırıyorum doğrusu.
D) Yaşlı adamın söyledikleri bulunmaz bir hazineydi.
E) Kadın bu altın kalpli adama bir türlü kızamıyordu.

Aşağıdaki cümlelerde bulunan eylemlerden hangisinin gerçekleşme zamanı bellidir?

A) Bize de iki ekmek al.
B) Hayatı doyasıya yaşayın.
C) Bu soruları çabucak çözmelisin.
D) Ödevlerini bilirsen iyi olur.
E) Pazardan yiyecek bir şeyler aldık.

Aşağıdakilerden hangisinde “aramak” sözcüğü “Üniversiteye geldiği ilk günden annesini aramaya başlamıştı.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bir hayli zaman evin içinde bir şeyler aradı.
B) Ben insanlarda güzellik aramam, önemli olan dürüstlüktür.
C) Memlekete gittiğimde Ankara’nın kalabalığını bile aradım.
D) Büyükannemi uzun zamandır neden aramıyorsun?
E) İnsan bir kez düştü mü ne arayan olur ne soran.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi “ikileme” değildir?

A) Duyduklarını güle oynaya anlattı.
B) Gördüklerini iki gözü iki çeşme anlattı.
C) İçine karıştığı olayları isteksiz isteksiz anlattı.
D) Başına gelenleri, enine boyuna anlattı.
E) Düşündüklerini açık seçik anlattı.

“Çalakalem yazdığım şiirler bile beğeniliyordu.” Bu cümlede geçen “çalakalem” sözü yerine aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) gelişigüzel
B) üstünkörü
C) rastgele
D) özenerek
E) karadüzen

Bir ekonomide yıllık enflasyon oranı, yılık reel faiz oranı %4 ise yıllık nominal faiz oranı yüzde kaçtır?

A) 9
B) 11
C) 13
D) 15
E) 17

Aşağıdakilerden hangisi GSYİH’yi ölçme yöntemlerinden biri değildir?
A) Üretim yöntemi
B) Katma değer yöntemi
C) Gelir yöntemi
D) Tüketim yöntemi
E) Harcama yöntemi

Bir ekonomide Gini katsayısının 1’e yakın çıkması aşağıdakilerden hangisine işarettir?

A) Ekonomide gelir dağılımında adaletin bozulduğuna
B) Milli gelirin arttığına
C) Enflasyonun azaldığına
D) İşsizliğin düştüğüne
E) Kişi başına gelirin yükseldiğine

Yapısal işsizlik ile friksiyonel işsizlik toplamına ne ad verilir?

A) Teknolojik işsizlik
B) Mevsimsel işsizlik
C) Konjonktürel işsizlik
D) Doğal işsizlik
E) Dönemsel işsizlik

X malının, talep denklemi P = 10 – 0,2Q ve arz denklemi P = 2 0,2Q şeklinde ise denge fiyatı kaçtır?

A) 2
B) 4
C) 6
D) 7
E) 9

Klasik Okul, Neo-Klasik Okul ve Keynesyen Okul’un temel ilgi alanları, sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstihdam, Bölüşüm, Talebin belirleyicileri
B) Say Kanunu, Çarpan mekanizması, Fiyat katılıkları
C) Kaynak dağılımı, İstihdam, Bölüşüm
D) İşsizlik, Marjinal analiz, Bölüşüm
E) Fiyat esneklikleri, Arzın belirleyicileri, Say Kanunu

Üretim olanakları eğrisi üzerinde iken X malı üretimi 75 ve Y malı üretimi 60 birimdir. X malı üretimi bir birim artırıldığında Y malı üretimi 55 birime düşmektedir. Buna göre X malının Y malı cinsinden alternatif maliyeti kaçtır?

A) 0
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

Tekel piyasasında fiyat farklılaştırması yapabilmenin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malın homojen olması
B) Piyasada rekabetin söz konusu olması
C) Oligopolcü firmaların piyasaya girmemesi
D) Malın düşük fiyatla satıldığı yerden alınıp, yüksek fiyatlı olduğu yerde satılabilmesi
E) Farklı talep esnekliklerine sahip alt piyasaların var olması

Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasalarının özelliklerinden biridir?

A) Çok sayıda firmanın bulunması
B) Her bir firmanın üretim kararlarında, rakiplerinde büyük ölçüde etkileniyor olması
C) Her bir firmanın sattığı malın fiyatını kendisinin belirlemesi
D) Denge üretim düzeyinde fiyatın marjinal maliyete eşit olması
E) Oligopol piyasasında genel kabul görmüş bir denge modelinin olması

Talep enflasyonu söz konusu olduğunda, aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

A) Phillips eğrisi tümü ile sağ yukarıya kayar.
B) Phillips eğrisi tümü ile sol aşağıya kayar.
C) Phillips eğrisi üzerinde aşağıya doğru bir hareket söz konusudur.
D) Phillips eğrisi üzerinde herhangi bir etki yaratmaz.
E) Phillips eğrisi üzerinde yukarıya doğru bir hareket söz konusudur.

2010 yılı Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre Türkiye dünya ihracatçısı ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer almaktadır?

A) 18
B) 26
C) 30
D) 32
E) 45

Dünyanın en genç Merkez Bankası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şili Merkez Bankası
B) TC Merkez Bankası
C) OECD Merkez Bankası
D) ABD Merkez Bankası
E) Avrupa Merkez Bankası

Aşağıdakilerden hangisi para basma tekeline sahip olunması nedeniyle elde edilen gelirdir?

A) Vergi geliri
B) Elektronik para
C) Kaydi gelir
D) Senyoraj
E) İtibari gelir

Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın fonksiyonlarından biri değildir?

A) Para piyasalarında istikrar sağlamak
B) Dış ticaret açığını kapatmak
C) Bankaların bankası olmak
D) Devletin bankacılığını yapmak
E) Likiditenin son kaynağı olmak

Merkez Bankası hangi yıldan itibaren kamuoyunu parasal hedefler konusunda bilgilendiren parasal program uygulamaya başlamıştır?

A) 1983
B) 1987
C) 1990
D) 1994
E) 2001

Gizli işsizliğin en yaygın olduğu sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel sektör
B) Madencilik sektörü
C) Tarım sektörü
D) Hizmetler sektörü
E) İnşaat sektörü

Yabancı paraların birbirleri cinsinden değeri nasıl adlandırılır?

A) Dolaylı kur
B) Direkt döviz kuru
C) Çapraz kur
D) Reel Döviz kuru
E) Nominal döviz kuru

Aşağıdakilerden hangisi “risksiz faiz oranı” nı ifade eder?

A) İMKB 100 endeksi
B) Devlet tahvili faiz oranı
C) Nominal faiz oranı
D) Reel faiz oranı
E) Kupon faiz oranı

Aşağıdakilerden hangisi ikincil piyasaya örnek olarak verilemez?

A) Opsiyon piyasaları
B) Gelecek piyasaları
C) Döviz piyasası
D) Doğrudan finans piyasası
E) Borsa

Fiyatların düşme eğiliminde olduğu piyasaya ne ad verilir?

A) Devamlı piyasa
B) Boğa piyasası
C) Ayı piyasası
D) Etkin piyasa
E) Durgun piyasa

 

BANKA SINAV SORULARI CEVAPLARI

1. C2. E3. C4. B5. E6. A7. E8. C9. B10. A
11. D12. B13. A14. C15. D16. A17. E18. C19. B20. D
21. E22. D23. A24. D25. C26. C27. D28. E29. B30. E
31. B32. E33. D34. B35. C36. C37. C38. B39. E40. C